Tel: 02-938-7113 Mobile: 081-286-9344
Email: More details

บริการของเรา

ในยุคปัจจุบันนี้ มีเหตุผลและความจำเป็นหลายประการ ที่การแข่งขันทางธุรกิจ มีแนวโน้มที่จะจัดจ้างบุคคลภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาบริหารองค์กร เพราะการแข่งขันทางด้านธุรกิจ และการบริการลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันกันสูงขึ้น ในขณะที่การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถยังเป็นไปด้วยความล่าช้า เนื่องจากยังคงต้องอาศัยประสบการณ์ในการทำงาน เพราะฉะนั้นการจัดจ้างคนภายนอก หรือ Outsource จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่สะดวกและรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจ และการบริการที่สามารถสรรหาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Modern Publishing บริษัทผู้ดำเนินงานด้านภาษามาอย่างยาวนาน เรามีการพัฒนารูปแบบต่างๆ ในการให้บริการทางภาษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องตามเป้าประสงค์ของลูกค้า เช่น การบริการงานแปลภาษา ล่ามภาษา งานอาร์ตเวิร์คภาษา และงานบริการสอนภาษา เป็นต้น เราเชื่อมั่นว่าด้วยการบริการที่หลากหลาย และครบวงจรนี้ จะช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการของเรา ได้ตรงกับสายงานที่ลูกค้าต้องการ

งานแปลภาษาอังกฤษ

งานแปลภาษาอังกฤษให้มีถ้อยคำและสำนวนที่สวยงามนั้น จะต้องถูกแปลโดยนักแปลภาษา ผู้มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์มาอย่างยาวนานในวงการภาษาอังกฤษ ทั้งในด้านไวยากรณ์ และด้านศิลปะในการใช้ภาษา ให้มีความสละสลวย เรียบง่าย และงดงาม รวมถึงมีความตั้งใจจริง ความรับผิดชอบ และความตรงต่อเวลา เพื่อให้งานแปลภาษาอังกฤษเป็นผลงานที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ เรายังเจาะจงนักแปลภาษาอังกฤษผู้มีความรู้ และมีประสบการณ์ตรงในสายงานต่างๆโดยเฉพาะ ทั้งในด้านเทคนิค และด้านวิชาการ เพื่อแปลภาษาอังกฤษ โดยผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้น เช่น วิทยานิพนธ์ การเงิน การแพทย์ คอมพิวเตอร์ กฎหมาย วิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น

บริษัทของเรายังให้บริการแปลภาษาอังกฤษเป็นหลายๆคู่ภาษา ซึ่งมีความนิยมในการสื่อสารทางธุรกิจ และงานทางราชการ เช่น ภาษาอังกฤษ-ไทย ภาษาอังกฤษ-จีน ภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น เป็นต้น

ล่ามภาษาอังกฤษ

บริษัทของเราให้บริการล่ามมืออาชีพ มีทั้งล่ามคนไทย และล่ามเจ้าของภาษา ซึ่งล่ามของเรา มีประสบการณ์ตรงในการศึกษาและการใช้ชีวิตในต่างประเทศ ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทำให้เข้าใจและรับรู้ถึงขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาได้เป็นอย่างดี ดังนั้น พวกเขาจึงสามารถถ่ายทอดภาษาอังกฤษออกมาได้อย่างลึกซึ้งและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ทีมงานล่ามของเรา ยังมีความเชี่ยวชาญในการแปลภาษาอังกฤษด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า เช่น  ล่ามประชุมงานสัมมนา ล่ามโรงงาน ล่ามติดตามตัว ล่ามฉับพลัน ล่ามขึ้นศาล ล่ามบนเวที ล่ามเลขานุการ ล่ามนำเที่ยว เป็นต้น

งานด้านศิลปะภาษาอังกฤษ

บริษัทของเรารับจัดพิมพ์งานด้านศิลปะหรือ Artwork ทุกรูปแบบของภาษาอังกฤษ ซึ่งเราจะจัดทำอย่างละเอียด และมีความใส่ใจในทุกขั้นตอน ด้วยเทคโนโลยี และเทคนิคที่ทันสมัย เช่น Adobe Indesign, Illustrator, Pagemaker, Photoshop เป็นต้น โดยบริษัทรับจัดพิมพ์งานทุกประเภท ตัวอย่างเช่น นามบัตร แผ่นพับ ใบเสร็จรับเงิน นิตยสาร ฯลฯ

สอนภาษาอังกฤษ

รับบริการงานสอนภาษาอังกฤษ ในราคาที่สมเหตุสมผล ซึ่งครูผู้สอนเป็นเจ้าของภาษาผู้เชี่ยวชาญในระดับมหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนมานานหลายปี โดยผู้เรียนสามารถเรียนแบบตัวต่อตัวกับเจ้าของภาษา รับสอนภาษาที่บ้าน ซึ่งครูผู้สอนจะมีต้องมีความเข้าใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคนไทย ที่อาจไม่เข้าใจไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษ และผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างประสิทธิภาพ โดยมีบรรยากาศที่เอื้ออำอวยในการเรียนอย่างเป็นกันเอง สนุกสนาน และเพลิดเพลินไปกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

posted under | No Comments »